Skip to main content

Salgs- og leveringsbetingelser

§ 1 Tilbud og aftale

Pkt. 1. 1. Tilbud er gældende 14 dage fra tilbudsdato.
Pkt. 1. 2. Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af leverandøren.
Pkt. 1. 3. Har bestilleren anmodet leverandøren om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, originalmateriale m.m., er leverandøren berettiget til at få dette arbejde betalt.
Pkt. 1. 4. Tilbuddet er betinget af, at:

 • Materiale og processer kan bearbejdes maskinelt som forudsat i tilbuddet.
 • Bestilleren ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance som anført i tilbuddet.
 • Det af bestilleren fremsendte materiale svarer til leverandørens afgivne tilbud.

§2 Pris

Pkt. 2. 1. Alle priser er ekskl. moms og levering.
Pkt. 2. 2. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er leverandøren berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.
Pkt. 2. 3. Har bestilleren anmodet leverandøren om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk, cromalin m.m., er leverandøren berettiget til at få dette arbejde betalt.
Pkt. 2. 4. Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valuta i danske kroner. Leverandøren forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.
Pkt. 2. 5. Udover den tilbudte eller aftalte pris er leverandøren berettiget til at kræve betaling for:

 • Ekstraarbejde som følge af, at det grundmateriale, bestilleren har givet leverandøren, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.
 • Ekstraarbejde som følge af, at bestilleren rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
 • Ekstraarbejde som følge af, at bestilleren foretager flere korrekturer end aftalt i tilbudet.
 • Overarbejde og andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.
 • Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af bestillerens digitale eller analoge materiale og værktøj, efter levering har fundet sted.
 • Ekstraarbejde som følge af, at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold.

§3 Miljøtilæg

Pkt. 3. 1. Johnsen Graphic Solutions arbejder miljøbevidst og har fokus på en bæredygtig produktion. Derfor pålægges hver faktura et miljøtillæg på 2%, dog maks. Kr. 480,-.

Miljøtillægget dækker nogle af de udgifter, virksomheden har til blandt andet miljøtilsyn, certificeringer, energiafgifter, sortering og transport efter regulativer til miljøvenlig bortafskaffelse af affald med godkendte transportører.

§4 Levering

Pkt. 4. 1. Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes:

 • Bestillerens handling eller undladelse.
 • De i pkt. [9. 1.] nævnte omstændigheder.

Pkt. 4. 2. Ved disse forsinkelser har leverandøren ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.
Pkt. 4. 3. Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af leverandørens leveringsforpligtelser fordyres, er leverandøren forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt bestilleren erklærer at ville betale den af leverandøren beregnede merpris.
Pkt. 4. 4. Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer leverandøren leveringstidspunktet.

§5 Betaling

Pkt. 5. 1. Betaling sker enten på den dato, der på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidige betalingsdag ellers kontant ved levering.
Pkt. 5. 2. Der påløber rente fra forfaldsdagen med leverandørens til enhver tid gældende rente.
Pkt. 5. 3. På leverandørens anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling.
Pkt. 5. 4. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er leverandøren forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.
Pkt. 5. 5. Ved udeblivelse af betaling efter skriftlig rykkerprocedure, forbeholder Johnsen Graphic Solutions sig retten til anmeldelse hos RKI og Grafisk Arbejdsgiverforening.

§6 Ejendomsret, ophav m.m.

Pkt. 6. 1. Ophavsretten til de af leverandøren udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører leverandøren og må ikke uden leverandørens godkendelse overlades til tredjemand.
Pkt. 6. 2. Hvad leverandøren har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen er leverandørens ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.
Pkt. 6. 3. Det i pkt. 6. 2. omhandlede må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter særskilt aftale herom.

§7 Forsinkelse

Pkt. 7. 1. Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. [4. 1.] følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

§8 Mangler

Pkt. 8. 1. Leverandøren har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.
Pkt. 8. 2. Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.
Pkt. 8. 3. Leverandøren har ret til en mer- eller mindrelevering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end leverandøren, har leverandøren ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens
leveringsbetingelser.
Pkt. 8. 4. Bestilleren er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Leverandøren er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.
Pkt. 8. 5. Leverandøren hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen.
Pkt. 8. 6. Leverandøren er uden ansvar for fejlplacering af klæbede eller indlagte elementer, såfremt bestilleren ikke skriftligt har givet leverandøren nøjagtig instruktion om disses placering.
Pkt. 8. 7. Leverandøren giver ingen garanti for manglende eller dublerede numre ved leverancer indeholdende nummererede arbejder. Ved leverancer indeholdende arbejder, som er nummererede ved modtagelsen, beregnes eventuelle rettelser af numre ekstra.

§9 Ansvar

Pkt. 9. 1. I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har leverandøren intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes:

 • Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen.
 • Transportørens fejllevering eller forsinkede levering.
 • Arbejdskonflikter af enhver art.
 • I øvrigt enhver omstændighed som leverandøren ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure-situation.

Pkt. 9. 2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8.1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 8. 1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.
Pkt. 9. 3. Leverandøren hæfter ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 8. 4., i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede.
Pkt. 9. 4. Leverandøren er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke – erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. Leverandøren er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter. Leverandøren er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra leverandørens side er handlet med grov uagtsomhed. Leverandøren hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af at leverandøren i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for leverandørens ansvar, er bestilleren pligtig til at holde leverandøren skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.
Pkt. 9. 5. Leverandøren har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager leverandøren sig ansvar over for tredjemand i anledning af bestillernes manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren leverandøren skadesløs for et sådant ansvar.
Pkt. 9. 6. Leverandøren har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o. lign., som ikke er leverandørens, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder leverandøren har udført. Leverandøren er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af leverandøren eller hans folk. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.

§10 Underleverandør

Pkt. 10. 1. Leverandøren er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

§11 Periodiske skrifter/vedvarende kontraktarbejde

Pkt. 11. 1. Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter/vedvarende kontrakter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist på 3 måneder.

§ 12 Købeloven

Pkt. 12. 1. Dansk lovgivning, herunder Købeloven, finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

Forretningsbetingelser på digitale ydelser

Levering og ophavsret

Projektet leveres iht. det godkendte design. Med mindre andet aftales skriftligt, leveres projektet uden indhold. Indholdet indlægges af kunden igennem den aftalte grænseflade. De første 14 dage herefter foretages eventuelle rettelser af opsætning eller grafisk design uden beregning, hvis det kan henføres til fejl og mangler fra Johnsens Graphic Solutions side. Leveringen anses foretaget ved projektets afslutning. Evt. resterende arbejde hos kunden, såsom, men ikke begrænset til, indlægning af indhold, begrænser ikke projektets afslutning hos Johnsen Graphic Solutions. Ophavsret af kildekode og licenser benyttet i projektet tilkommer Johnsen Graphic Solutions, med mindre andet er aftalt skriftligt.

Browserunderstøttelse

I forbindelse med webopgaver udvikles disse, med mindre andet specifikt aftales, til at fungere i browserne Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome og Safari i den seneste version på udviklingstidspunktet for aftalens indgåelse samt foregående hovedversionsnummer.

Drift og abonnement

Aftale på drift af website tegnes for en 12 måneders periode, som automatisk forlænges med mindre kunden opsiger den, se afsnit omkring ophør eller opsigelse af drift og kundeforhold.

Abonnementer for SOME, SEO, Web supportpakker og Google Ads tegnes pr. måned.

Ophævelse

Johnsen Graphic Solutions er berettiget til øjeblikkeligt at stoppe kundens drift af projektet og ophæve samarbejdet, samme dag kunden sendes til Advokat for retslig inkasso. Under ingen omstændigheder kan der i tilfælde af ophævelse, eller hvis der stoppes for kundens projekt, kræves tilbagelevering af ydelser og drift eller tilbagebetaling af betalinger til den misligholdende part for så vidt angår perioden forud for tidspunktet for ophævelsens meddelelse. Selv om kundens website stoppes, bliver sagen stadig sendt til Advokat for retslig inkasso

Ophør eller opsigelse af drift og kundeforhold

Abonnementsaftaler på drift og hosting af websites løber i 12 måneder ad gangen og fornyes automatisk, med mindre den opsiges med 3 måneders skriftlig varsel før udgangen af en periode. En periode er altid 12 måneder. Ved ophør af kundens kundeforhold til Johnsen Graphic Solutions, være sig ved Johnsen Graphic Solutions eller kundens opsigelse eller ophævelse, vil samtlige kundens data på driftproduktet (herunder bl.a. også data på mailsystemer) blive slettet 8 dage efter det enkelte Abonnements endelige ophør.

Abonnementaftaler på SOME, SEO, Web supportpakke og Google Ads kører på månedsbasis. Opsigelse af abonnement på SOME, SEO Web supportpakke eller Google Ads skal ske med en måneds varsel før udgangen af en periode.

Driftsikkerhed

Johnsen Graphic Solutions forbeholder sig ret til uden varsel at begrænse eller indskrænke adgangen til et projekt eller omfanget af de ydelser, som indgår i driften, i det omfang Johnsen Graphic Solutions anser sådan begrænsning for nødvendig af hensyn til drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold.

Ansvar

Kundens brug af sit produkt og af Johnsen Graphic Solutions’ ydelser i øvrigt sker i enhver henseende på kundens eget ansvar og risiko. Johnsen Graphic Solutions påtager sig intet ansvar for indholdet, herunder rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. af de informationer, som kunden modtager eller transmitterer via Internettet. Johnsen Graphic Solutions påtager sig i øvrigt intet ansvar for uvedkommendes overvågning eller opsamling af eller adgang til kundens trafik eller data.

Johnsen Graphic Solutions fraskriver sig ansvaret for enhver skade og ethvert tab, som kunden lider i forbindelse med kundens abonnement, herunder brug af eller manglende mulighed for brug af kundens driftprodukt eller Johnsen Graphic Solutions’ ydelser i øvrigt, uanset den nærmere baggrund herfor, medmindre Johnsen Graphic Solutions har handlet forsætligt til skade for kunden eller groft uagtsomt.

Johnsen Graphic Solutions fraskriver sig således ansvaret for direkte tab og indirekte tab, herunder driftstab, følgeskader, tab af data og retablering af data. Hvis Johnsen Graphic Solutions skulle blive holdt ansvarlig for kundens brug, skal Johnsen Graphic Solutions ansvar i videst mulige omfang være begrænset til et beløb svarende til den af kunden betalte driftspris for den gældende driftperiode.

Advisering

Johnsen Graphic Solutions forbeholder sig retten til at sende adviseringer til kunden. Dette værende i form af f.eks. e-mails, som Johnsen Graphic Solutions mener kan have relevans for kunden. Johnsen Graphic Solutions forbeholder sig retten til at inkludere reklamer fra 3. part i adviseringerne. Kunden kan til enhver tid frabede sig yderligere adviseringer fra Johnsen Graphic Solutions.

Ændringer af betingelser

Johnsen Graphic Solutions er berettiget til at ændre Forretningsbetingelserne med et varsel på 30 dage.